Prejsť na navigáciu

Služby

Ohodnocovanie firiem a jednotlivých zložiek majetku

Stanovenie hodnoty podniku a jednotlivých zložiek majetku je vykonávané v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Hodnota podniku ako celku sa stanovuje najmä z nasledovných dôvodov: 

 • zmena právnej formy podniku
 • nepeňažný vklad podniku alebo časti podniku
 • predaj podniku alebo časti podniku
 • prevod podniku alebo časti podniku medzi spriaznenými osobami
 • ohodnotenie podniku v rámci reštrukturalizačného procesu
 • povinná ponuka na prevzatie alebo squeeze out
 • atď.

V prípade ohodnotenia zložiek majetku je znalecký posudok vypracovávaný najmä z nasledovných dôvodov:

 • prevod majetku medzi spriaznenými osobami
 • zriadenie záložného práva
 • nepeňažný vklad
 • konkurz, likvidácia, reštrukturalizácia
 • atď.

Ohodnocovanie duševného vlastníctva

Ohodnocovanie predmetov duševného vlastníctva naberá za posledné roky na význame. Orientácia spoločností na nové technológie, výrobu s vyššou pridanou hodnotou a príchod zahraničných investorov so sebou prináša aj potrebu ohodnotenia predmetov duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, doménové mená, know-how, dizajny, logá, nezapísané označenia atď.). Naša znalecká organizácia disponuje dvomi znalcami z odboru Priemyselné vlastníctvo (doc. Ing. Peter Kardoš, PhD., Ing. Miroslav Jakubec, PhD.), ktorí sa ako jediní v SR hlbšie venujú problematike ohodnocovania nehmotného majetku (výskumné projekty v oblasti licenčných poplatkov, odborné publikácie z oblasti ohodnocovania nehmotného majetku a licenčných poplatkov – Ekonomické znalectvo – vybrané problémy, odborné a vedecké články a vzdelávacia činnosť v tejto oblasti).   

Transferové oceňovanie

Jednou zo základných povinností závislých osôb je sledovanie cien a podmienok, za ktorých sa medzi nimi uskutočňujú jednotlivé transakcie. Na zistenie rozdielu medzi cenami používanými medzi závislými osobami vo vzájomných transakciách a cenami používanými nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, sa používajú rôzne metódy transferového oceňovania Naše služby v oblasti transferového oceňovania:

 • analýza transferových cien, posúdenie metód stanovenia transferových cien vo vzájomných obchodných vzťahoch
 • vypracovanie dokumentácie k transferovému oceňovaniu v súlade s platnými predpismi, daňové plánovanie vo vzťahu k tvorbe transferových cien
 • obhajoba a dokumentácia tvorby transferových cien pri daňových kontrolách alebo pri súdnych sporoch

 

Daňové a účtovné poradenstvo

V rámci daňového poradenstva ponúkame poradenstvo a asistenciu pri príprave všetkých druhov hlásení a priznaní v daňovej oblasti v súlade s platnými právnymi predpismi. Popri zastupovaní klientov v daňovom konaní, zastupujeme našich klientov aj pri daňových kontrolách a pri súdnych sporoch. Okrem daňovej optimalizácie, návrhu vhodnej daňovej štruktúry, daňového poradenstva v oblasti všetkých druhov daní v súlade s platnou legislatívou sa zaoberáme aj poradenstvom v oblasti účtovníctva. Poskytujeme odbornú pomoc pri zostavovaní účtovnej závierky a overení správnosti účtovných postupov, vypracovanie vnútropodnikových smerníc, obehu dokladov a interného kontrolného účtovného systému.

Výpočet ušlého zisku a spôsobenej škody

V zmysle všeobecne akceptovanej právnej teórie, ako aj právnej praxe, sú pojmy škoda, skutočná škoda, ušlý zisk a príčinná súvislosť definované nasledovne:

 1. Škoda (ako všeobecná kategória, zahŕňajúca skutočnú škodu a ušlý zisk) sa chápe ako ujma, ktorá nastala (prejavuje sa) v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná všeobecným ekvivalentnom, teda peniazmi.
 2. Skutočná škoda je majetková ujma, spočívajúca v úbytku (zmenšení) majetkového stavu poškodeného, ktorá vznikla v dôsledku porušenia právnej povinnosti a v príčinnej súvislosti s ním. Skutočná škoda predstavuje majetkové hodnoty, ktoré by bolo možné vynaložiť, aby došlo k uvedeniu do pôvodného stavu.
 3. Ušlý zisk je majetková ujma, ktorá spočíva v tom, že u poškodeného nedôjde k zväčšeniu majetkových hodnôt, hoci by sa to so zreteľom na pravidelný chod vecí dalo očakávať, nebyť porušenia právnej povinnosti.

Postup výpočtu spôsobenej škody a ušlého zisku je vo väčšine prípadov jedinečný. Dlhoročné pôsobenie členov tímu znaleckej organizácie na akademickej pôde a znaleckom ústave Ekonomickej univerzity v Bratislave prináša znaleckej organizácii value4you, s.r.o. významné poznatky v oblasti spracovania takýchto znaleckých posudkov